ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Geodéziai és Térképészeti Zrt. által a www.digitalisterkep.com weboldalon üzemeltetett távértékesítési rendszeren keresztül történő digitális adattartalom értékesítésének feltételei:

1. Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Geodéziai és Térképészeti Zrt. által távértékesítési rendszer keretében átadott, digitális adattartalom értékesítésére a felek között létrejött adásvételi szerződés tartalmát.

2. A Geodéziai és Térképészeti Zrt. adatai
 • Név: Geodéziai és Térképészeti Zrt.
 • Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
 • Levelezési cím: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
 • Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7
 • Telefonszám: +36 (1) 363 6801
 • Email cím: geodezia@geodezia.hu
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042502
 • nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 10922839-2-42
 • Bankszámla száma: 10103513-05586642-00000002
3. Fogalommeghatározások

Az ÁSZF-ben használt kifejezések a Felek egységes értelmezésében az alábbiakat jelentik:

 • Felek: Jelenti együttesen az Szolgáltatót és a Felhasználót.
 • Szolgáltató: A Geodéziai és Térképészeti Zrt.
 • Felhasználó: A távértékesítési rendszer útján digitális adattartalmat vevő Felhasználó.
 • Weboldal: A www.digitlaisterkep.com címen elérhető weboldal, amelyen keresztül a térinformatikai adatszolgáltatások a Felhasználók számára digitális formában elérhetők, megrendelhetők, megvásárolhatók.
 • Digitális adattartalom: A terepi objektumok helyzetének, állapotának teljesen valósághű rögzítését, a Szolgáltató által speciális felmérő-, és térinformatikai rendszerekkel előállított pontfelhő.
 • Megrendelés: A Szolgáltató által e-mailben küldött ajánlat Felhasználó általi, írásbeli elfogadása (beleértve az e-mail üzenetben történő elfogadást is), mely alapján a megrendelt digitális adattartalom vételárát a megrendelést követően a Szolgáltató által e-mailben megküldött ajánlatban megadott adatok szerinti bankszámlára történő átutalással kiegyenlítette és a vételárat a Szolgáltató bankszámláján jóváírták. Az ajánlat Felhasználó általi elfogadásával a Felek között szerződés jön létre. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződést a Szolgáltató rögzíti, és a szerződéskötés időpontjától számított 2 (kettő) évig megőrzi. A szerződés nyelve magyar. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
 • Előlegbekérő: Az ajánlatban rögzített digitális adattartalom ellenértékeként a Szolgáltató által e-mailben megküldött ajánlatban előre közölt összeg.
 • Számla: A Felhasználó által megvásárolt digitális adattartalom ellenértékeként az előlegbekérőben meghatározott adatok szerint megfizetett vételár részletezését tartalmazó papír alapú bizonylat, amely tartalmát tekintve megfelel a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak.
4. Az ÁSZF tárgyi, személyi és időbeli hatálya

Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, továbbá a digitális adattartalom megvásárlása céljából a weboldalon megrendelést adó Felhasználóra. Felhasználó lehet természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság
Az ÁSZF mindaddig érvényes, amíg az Szolgáltató a weboldalt üzemelteti. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF rendelkezéseit felülvizsgálni és bármikor módosítani. Az ÁSZF mindenkori módosításai az egyes módosítások, és azoknak a weboldalon való közzététele időpontjától hatályosak a Szolgáltató által vételre kínált digitális adattartalmak megvásárlásának feltételeire és a megrendelést adó Felhasználóra.

5. Az ÁSZF közzététele

A weboldalon az ÁSZF mindenkor hatályos állapotában érhető el és tekinthető meg. A weboldal szolgáltatását bármely Felhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha a Felhasználó az ÁSZF-t elfogadja.

6. A weboldal nyitva tartása

Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott digitális adattartalom megrendelését 0-24h szolgáltatásként folyamatosan biztosítja zavartalan internetkapcsolat esetén. Az internetkapcsolat folyamatosságáért való felelősségét a Szolgáltató kizárja.

7. Megrendelés

7.1. A Felhasználó a weboldalon elérhető "Ajánlatkérés" menüpont alatt, a felkínált választási lehetőségek megjelölésével tudja specifikálni a digitális adattartalmat, amely vonatkozásában ajánlatot kér a Szolgáltatótól.
7.2. A Felhasználó az ajánlatkérést – az igényelt digitális adattartalom specifikációját követően – az ”Ajánlatkérés elküldése” fül megnyomásával tudja véglegesíteni.
7.3. Az ajánlatkérés véglegesítését követően az ajánlatkérés tartalmáról, és annak a Szolgáltató rendszerében történő rögzítéséről a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre visszaigazolást kap, az ajánlatkérés rögzítését követő 48 (negyvennyolc) órán belül.
7.4. A Szolgáltató az ajánlatot az ajánlatkérést követő 5 (öt) munkanapon belül e-mailben küldi meg a Felhasználó részére. Az ajánlati kötöttség a Szolgáltatót az ajánlat megküldésétől számított 5 (öt) munkanapig terheli.
7.5. A Megrendelés a Felhasználónak az ajánlat írásbeli (e-mail üzenetben megküldött) elfogadásával jön létre, amennyiben az az ajánlati kötöttség időtartamán belül a Szolgáltató részére kézbesítésre kerül. Az ajánlat egyúttal előlegbekérőnek minősül.

8. Vételár, felhasználás terjedelme

A Szolgáltató maga állapítja meg árképzési szabályait és az adott digitális adattartalmat vételárát. A vételár megfizetésével a Felhasználó az adott digitális adattartalmat jogosult felhasználni. Felhasználó a digitális adattartalmat csak saját belső tevékenységéhez, illetve csak saját üzemi tevékenysége körében használhatja fel, azt nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti, harmadik személynek át, illetőleg tovább nem adhatja. A Felhasználó határozatlan idejű, azonban az előzőek szerint korlátozott és nem kizárólagos felhasználási jogot szerez a megvásárolt digitális adattartalom vonatkozásában. A Szolgáltató szavatol azért, hogy a megrendelés alapján átadott digitális adattartalom teljes egészében megfelel a Felhasználó által az ajánlatkérés során megadott specifikációknak.

9. Vételár megfizetése

A Felhasználó köteles az ajánlatban (előlegbekérőben) közölt összeget a Szolgáltató részére előre megfizetni.

Amennyiben a vételárat a Felhasználó átutalta a Szolgáltató bankszámlaszámára, a vételár Szolgáltató bankszámláján történt jóváírását követően a Szolgáltató haladéktalanul e-mailben értesíti a Felhasználót a digitális adattartalom átvételi időpontjának megnyíltáról. A megrendelt digitális adattartalom átvételét a Szolgáltató átlagosan a vételár kifizetésétől számított 5 (öt) naptári napon belül biztosítja. A Szolgáltató mindaddig nem köteles a megrendelt digitális adattartalom átadására, amíg a Felhasználó által átutalt vételárat a Szolgáltató bankszámláján nem írták jóvá. A vételár jóváírásáról a Szolgáltató e-mail értesítést küld a Felhasználó e-mail címére, és ennek megérkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül megküldi a számlázási adatok alapján kiállított papíralapú számláját.

10. Elállás a megrendeléstől

10.1. A Felhasználó mindaddig jogosult a megrendeléstől elállni, amíg a teljes vételárat ki nem fizette. A Szolgáltató a vételár tekintetében részteljesítést nem fogad el. A Szolgáltató kötelezettsége a megrendelt digitális adattartalom átadására azon időponttól áll be, mikor a vételárat a számláján jóváírták. A Szolgáltatót a már elfogadott megrendelés tekintetében nem illeti meg elállási jog, de a megrendelt digitális adattartalom átadása tekintetében mindaddig nem esik késedelembe, amíg a vételár jóváírása számláján nem történt meg + 5 (öt) naptári nap.

10.2. Amennyiben a Felhasználó a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó), úgy a Felhasználó jogosut a szerződéstől a szerződés megkötésének napját (az ajánlat Felhasználó általi elfogadását) követő 14 (tizennégy) naptári napon belül indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó elveszti elállási jogát, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést (a digitális adattartalom átadását), és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére személyesen, postán, vagy email-ben. Elállási nyilatkozat minta innen letölthető: Nyilatkozat. Amennyiben a Fogyasztó az elállási jog gyakorlására nem a Szolgáltató által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozat egyértelmű, ha az tartalmazza az elállási nyilatkozaton túlmenően legalább a Fogyasztó nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő megküldés esetén a postára adás dátumát, email-ben történő megküldés esetén az e-mail megküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Ha a Fogyasztó a vételár megfizetése után áll el a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, azonban a teljesítést nem köteles megkezdeni, a már esetlegesen teljesített (átadott) digitális adattartalmat a Fogyasztó a továbbiakban nem jogosult felhasználni.

11. Teljesítési késedelem

A Szolgáltató a megrendelt és kifizetett digitális adattartalom teljesítésének határidejét jogosult egy ízben legfeljebb további 5 (öt) naptári nappal meghosszabbítani. Ebben az esetben azonban köteles a határidő meghosszabbításáról e-mail útján értesíteni a Felhasználót. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató értesítette a teljesítési határidő meghosszabbításáról a késedelmes teljesítésből származó jogkövetkezményeket nem alkalmazhatja az Szolgáltatóval szemben. A Felek a szolgáltatói határidő módosítást közös szerződésmódosításnak tekintik.

12. Hibás teljesítés

12.1. Amennyiben a digitális adattartalom átvételét követően a Felhasználó megállapítja, hogy az átvett digitális adattartalom valamely, a megrendelés során megadott specifikációnak nem felel meg, az hibás, jogosult a Szolgáltatótól kérni a digitális adattartalom kijavítását, de nem jogosult elállni a megrendeléstől. A Szolgáltató köteles a kijavítási kérelemnek haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül eleget tenni.

12.2. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

12.3. A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

12.4. A digitális adattartalom késedelmes-, vagy hibás teljesítése esetén a Szolgáltató kizárólag a Felhasználó vagyonában ezzel okozott értékcsökkenésért felelős, vagyis a Szolgáltató nem köteles megtéríteni sem a Felhasználó elmaradt hasznát, sem pedig azon költségeit, amelyek a Felhasználót ért vagyoni hátrány megszüntetéséhez szükségesek.

12.5. A Szolgáltató felelőssége felróhatósága esetén áll fenn, azaz a Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a határidőben történő, illetve hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az az adott helyzetben általában elvárható. Nem minősül a Szolgáltató részéről felróható magatartásnak, ha a digitális adattartalom hibája más érintett szolgáltató hálózatán vagy a Felhasználó érdekkörében, illetve nekik felróható okból következik be.

12.6. A Fogyasztónak (10. pont) minősülő Felhasználó a teljesítés (a digitális adattartalom átadása) időpontjától számított 2 (kettő) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a hibákért, amelyek az átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztó érvényesíteni már nem tudja.

12.7. A Fogyasztóval kötött adásvételi szerződés teljesítésétől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a digitális adattartalmat a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a digitális adattartalom hibája a Fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Fogyasztónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

12.8. Fogyasztóval kötött adásvételi szerződés hibás teljesítése esetén a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. A Szolgáltató a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan a Fogyasztónál felmerült költségeket kizárólag a költségek hitelt érdemlő igazolását (számla, stb. bemutatásával) követően fizet meg a Fogyasztó részére. Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a digitális adattartalom hibája a teljesítést követően keletkezett (azaz a Szolgáltató nem hibásan teljesített), akkor a szavatossági jog érvényesítésével felmerült költségek a Fogyasztót terhelik.

12.9. Kellékszavatossági igény érvényesítéséhez nyilatkozat minta a Fogyasztók részére itt elérhető: Nyilatkozat. Amennyiben a Fogyasztó a kellékszavatossági igény érvényesítésére nem a Szolgáltató által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a digitális adattartalom hibájának leírását, a választott szavatossági igényt, a Fogyasztó nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot. A kellékszavatossági igény érvényesítésére szolgáló nyilatkozatát a 2. pontban rögzített elérhetőségeken terjesztheti elő.

12.10. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért. A Szolgáltatót a Felhasználó által megadott személyes adatok Felhasználó által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

12.11. A Szolgáltatót a digitális adattartalomra vonatkozóan sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, sem egyéb jogszabály alapján jótállási kötelezettség nem terheli. Szolgáltató az általa értékesített digitális adattartalmakra vonatkozóan önkéntes jótállást nem vállal.

13. Vis maior

Vis maiornak minősülnek a fél érdekkörén, ellenőrzésén, irányításán, illetve befolyásolási lehetőségén kívül eső, előre nem látható körülmények, amelyek megakadályozzák a megrendelt digitális adattartalom teljesítését. Ezek az esetek a szerződő feleket a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségeik teljesítésében korlátozzák, vagy gátolják és ennek eredményeként vétlen módon vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoznak. Vis maior esetén az érintett fél mentesül az adásvételi szerződés szerinti kötelezettségének teljesítése alól, de csak olyan mértékben, amennyiben őt az esemény gátolja szerződéses kötelezettségének teljesítésében, és az alatt az idő alatt, amely alatt az esemény hatása fennáll. Felek a nem megfelelő teljesítést eredményező, érdekkörükön kívül, részükre fel nem róhatóan bekövetkező körülményekről egymást haladéktalanul értesítik és következményeinek elhárításával kapcsolatban a Ptk. megfelelő szabályai szerint, egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el.

14. A digitális adattartalom átadása

A megrendelt és kifizetett digitális adattartalom elérhetőségéről a Szolgáltató e-mail útján értesíti a Felhasználót. A Felhasználó ezen időponttól bármikor az e-mail-ban kapott link segítségével kezdeményezheti a megrendelt digitális adattartalom átvételét.

15. Számla

A Felhasználó jogosult a papíralapú számla megérkezésétől kezdődően számlahelyesbítést kérni, amennyiben az ajánlatkérés során a fizetési feltételek között megadott adatoktól vagy a fizetésről kapott e-mail értesítésben megadott előlegbekérőtől a kapott papíralapú számla tartalma eltér. Ebben az esetben a Szolgáltató a panasz beérkezésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül köteles a panaszt kivizsgálni, és amennyiben a panasz indokolt a helyesbített számlát újból megküldeni a Felhasználónak.

16. A digitális adattartalom felhasználásának megtagadása, jogosulatlan továbbadás

A Felhasználó a digitális adattartalmat csak a jelen ÁSZF-ben megadott keretek között jogosult felhasználni. A Felhasználó harmadik félnek a megvásárolt digitális adattartalmat semmilyen jogcímen nem adhatja tovább. Amennyiben a Felhasználó a fenti kötelezettségét megszegi, a Szolgáltató érvényesítheti vele szemben a Ptk. szabályai szerint a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok sérelme esetén alkalmazható jogkövetkezményeket, és a szerzői jogai megsértése esetén a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben biztosított jogkövetkezményeket.

17. A Felhasználó adatainak kezelése

17.1. A Szolgáltató tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

17.2. Az összes olyan adat, információ, anyag és bármely dokumentum, amely kapcsolatos valamely féllel, ezen fél üzleti titkát képezi. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezeket az adatokat titokban tartják, harmadik személy részére a másik fél előzetes írásbeli engedélye vagy kifejezett törvényi felhatalmazás, illetve bírósági kötelezés nélkül át nem adják, nem hozzák nyilvánosságra, vagy más módon harmadik személy részére hozzáférhetővé nem teszik.

17.3. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és feldolgozása során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fokozott betartására.

17.4. A weboldal adatkezelője a Szolgáltató.

17.5. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában meglévő adatok (név, cégnév, email cím, telefonszám, azonosító, stb.) kezelésének célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és a Felhasználók jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.

17.6. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. A Felhasználó személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

17.7. A Felhasználó adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásaink igénybevételével a Felhasználó hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához. A Felhasználó bármikor kérheti az adatai törlését, módosítását, tájékoztatást a kezelt adatairól, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen. Kérelmének vagy tiltakozásának sikertelensége esetén 30 (harminc) naptári napon belül lehetősége van bírósághoz fordulni.

17.8. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen ÁSZF-ben foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató.

17.9. A Felhasználó által megadott információkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az információk valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználó harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.

17.20. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

17.21. A Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH TODO

18. Jogérvényesítési lehetőségek Fogyasztók részére

18.1. A Felhasználó a digitális adattartalommal vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 2. pontban megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő. Telefonos panaszügyintézés időrendje: munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00, pénteken 8:00-14:00.

18.2. A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi az ügyfélnek, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

18.3. A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató a Fogyasztóval köteles közölni.

18.4. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Fogyasztóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

18.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

18.6. A Szolgáltató a Fogyasztó által előterjesztett kifogásokat az 2. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

18.7. Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

a) Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. szám alatti székhelyén érhető el. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 (harminc) napon belül írásban válaszol.

b) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

c) Békéltető testület. A digitális adattartalom minőségével, biztonságosságával kapcsolatos szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

 • 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 
 • Fax: 06 (1) 488 21 86
 • Telefon: 06 (1) 488 21 31

d) Bírósági eljárás. A Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

e) Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot. A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani. Az online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára. A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkező szolgáltatóra, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a fogyasztói jogviták rendezésére a Budapesti Békéltető Testület jogosult.

Az online vitarendezési platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr

19. Szerzői jogok

19.1. A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

19.2. A weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

19.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

20. Vegyes rendelkezések

20.1. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

20.2. A weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

20.3. Az internet globális jellege miatt a Szolgáltató elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

20.3. Az internet globális jellege miatt a Szolgáltató elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

20.4. A weboldal php alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban a Szolgáltató javasolja az alábbi óvintézkedéseket:

 • vírus és spyware védelmi szoftverek használata friss adatbázissal,
 • az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése.

20.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

20.6. Szerződő Felek az ÁSZF-ben szabályozott jogviszonyukkal kapcsolatos vitájuk elbírálására a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét fogadják el.

Budapest, 2016. december 06.